N E W S    

ลำดับ หัวข้อข่าว โดย อ่าน ###
1 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน admin 22 อ่าน.
2 โครงการรวมใจแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยแบบพื้นเมืองจังหวัดสุรินทร์ mav 33 อ่าน.
3 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ admin 19 อ่าน.
4 โครงการอนุรักษ์ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ 11 เมษายน 2561 mav 106 อ่าน.
5 เปิดศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้พร้อมสำหรับการปฏิบัติการในห้วงสงกรานต์ mav 54 อ่าน.
6 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) กำหนดวันเวลา และสถานที่สอบ admin 706 อ่าน.
7 ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ admin 104 อ่าน.
8 ประกาศราคากลางวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ admin 59 อ่าน.
9 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกคลอด จำนวน 2 ชุด admin 49 อ่าน.
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ ตู้อบเด็ก จำนวน 3 เครื่อง admin 28 อ่าน.
11 ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ admin 32 อ่าน.
12 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ มาดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ admin 132 อ่าน.
13 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วความรายเดือน admin 641 อ่าน.
14 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเภสัชกร admin 194 อ่าน.
15 ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ admin 120 อ่าน.
16 ประกาศเรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย admin 85 อ่าน.
17 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งเภสัชกร admin 206 อ่าน.
18 ประกวดราคาซื้อ เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทงหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาาอิเล็กทรอนิกส์ admin 103 อ่าน.
19 ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาาอิเล็กทรอนิกส์ admin 60 อ่าน.
20 ประกาศราคากลางวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๕ รายการ admin 48 อ่าน.
21 โรงพยาบาลปราสาทรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน หลายตำแหน่ง จำนวน 8 อัตรา admin 4878 อ่าน.
22 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ เครื่องช่วยหายใจ admin 72 อ่าน.
23 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการเครื่องกระตุกหัวใจฯ admin 69 อ่าน.
24 ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพฯ admin 64 อ่าน.
25 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต วินัย คุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย mav 286 อ่าน.
26 รับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเภสัชกร admin 167 อ่าน.
27 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล khom 52 อ่าน.
28 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 200 ปอนด์ admin 71 อ่าน.
29 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ ตู้อบเด็ก จำนวน 3 เครื่อง admin 81 อ่าน.
30 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกคลอด จำนวน 2 ชุด admin 91 อ่าน.
31 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ เครื่องซักผ้าแบบอุตสาหกรรม ขนาด 200 ปอนด์จำนวน 1เครือง admin 73 อ่าน.
32 รับการนิเทศจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9 นครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ mav 253 อ่าน.
33 ขายทอดตลาดพัสดุ ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 67 รายการ admin 139 อ่าน.
34 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ กรณ๊เป็นผู้สำเร็จการศึกษาฯ admin 156 อ่าน.
35 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ admin 94 อ่าน.
36 ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน admin 272 อ่าน.
37 งาน 100ปี การสาธารณสุขไทย และครบรอบ 36 ปี โรงพยาบาลปราสาท mav 314 อ่าน.
38 ประกาศ ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ในงานภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 6 รายการ admin 87 อ่าน.
39 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ admin 212 อ่าน.
40 ขอเชิญร่วมกิจกรรมครบรอบ100 ปีการสาธารณสุขไทย และ36 ปีโรงพยาบาลปราสาท mav 247 อ่าน.
41 ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน admin 281 อ่าน.
42 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเภสัชกร admin 148 อ่าน.
43 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ในงานเคมีคลินิก จำนวน 5 รายการ admin 124 อ่าน.
44 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ khom 189 อ่าน.
45 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ขวดเพาะเชื้ออัตโนมัติ จำนวน 2 รายการ admin 116 อ่าน.
46 นพ.ประมวล ไทยงามศิลป์ ผอ.รพ.ปราสาทและคณะลงพื้นที่ลงเยี่ยมเสริมพลังด่านชุมชนในเขตพื้นที่อำเภอปราสาท mav 188 อ่าน.
47 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน admin 181 อ่าน.
48 เปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข( EOC ) mav 218 อ่าน.
49 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา admin 334 อ่าน.
50 ประกาศ ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ในงานโลหิตวิทยา จำนวน 4 รายการ admin 126 อ่าน.
51 ประกาศ ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ในงานเคมีคลินิก จำนวน 7 รายการ admin 88 อ่าน.
52 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ในงานโลหิตวิทยา จำนวน 7 รายการ admin 95 อ่าน.
53 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 2 เครื่อง admin 106 อ่าน.
54 เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดันพร้อมระบบการจ่ายอากาศตามสภาพปอด จำนวน 2 เครื่อง admin 89 อ่าน.
55 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ 9 เครื่อง admin 97 อ่าน.
56 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น สังกัดโรงพยาบาลปราสาท admin 127 อ่าน.
57 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตฯด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก admin 113 อ่าน.
58 โรงพยาบาลปราสาท ได้จัดทำโครงการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยหมู่ mav 290 อ่าน.
59 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 1 อัตรา admin 183 อ่าน.
60 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance) mav 267 อ่าน.
61 วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ปลูกต้นการบูร ในโอกาสที่ก้าวเข้าสู่วาระ 100 ปี ของการสาธารณสุขไทย mav 240 อ่าน.
62 ประกาศ ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ filter element G8 admin 99 อ่าน.
63 ประกาศ ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์แถบตรวจปัสสาวะ 13 แถบ admin 95 อ่าน.
64 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ในงานเคมีคลินิกจำนวน 6 รายการ admin 101 อ่าน.
65 โรงพยาบาลปราสาทจัดกิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก 202 อ่าน.
66 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาแบบคู่ เพื่อตรวจการติดเชื้อเอชไอวี mav 192 อ่าน.
67 ประกาศ ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ในงานโลหิตวิทยาจำนวน 5 รายการ (น้ำยาทดสอบการแข็งตัวของเลือด) admin 114 อ่าน.
68 ประกาศ ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ในงานโลหิตวิทยาจำนวน 5 รายการ admin 107 อ่าน.
69 ประกาศ ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ในงานงานภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 5 รายการ admin 117 อ่าน.
70 ประกาศ ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ในงานเคมีคลินิก จำนวน 7 รายการ admin 91 อ่าน.
71 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาบริการเช่าเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอล admin 109 อ่าน.
72 ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ ตู้ข้างเตียง จำนวน 40 หลัง admin 115 อ่าน.
73 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ในงานภูมิคุ้มกันวิทยา 6 รายการ admin 109 อ่าน.
74 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ในงานโลหิตวิทยา 11 รายการ admin 96 อ่าน.
75 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ใช้ในงานเคมีคลินิก 9 รายการ admin 61 อ่าน.
76 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ ใช้ในงานภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก จำนวน 6 รายการ admin 100 อ่าน.
77 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ ใช้ในงานเคมีคลินิก จำนวน 9 รายการ admin 87 อ่าน.
78 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ ขวดเพาะเชื้ออัตโนมัติจำนวน 2 รายการ admin 93 อ่าน.
79 ราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ Fillter element G8 admin 83 อ่าน.
80 แผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลปราสาท ประจำปีงบประมาณ 2561 admin 93 อ่าน.
81 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 9 ตรวจเยี่ยมราชการ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 mav 222 อ่าน.
82 ประชุมจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาล วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 mav 157 อ่าน.
83 รับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์อทิตยาทรกิติคุณ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. mav 177 อ่าน.
84 แผนจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 admin 99 อ่าน.
85 แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 admin 87 อ่าน.
86 รับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ วัดสามราษฏร์นุกูล ต.โชคนาสาม อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ mav 276 อ่าน.
87 ราคากลางเครื่องตรวจ วินิจฉัยการได้ยิน admin 94 อ่าน.
88 ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ รพ.ปราสาท ออกประชาสัมพันธ์การบริจาคดวงตา,บริจาคอวัยวะที่ รพ.สต.ทัพไทย mav 175 อ่าน.
89 แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนระดับหน่วยบริการ ๗๐% ประจำปี2561 admin 162 อ่าน.
90 พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร mav 263 อ่าน.
91 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน admin 685 อ่าน.
92 วัดโคกละเวีย ม.7 ต.โคกยางอ.ปราสาท จ.สุรินทร์ จัดทำโรงทาน mav 228 อ่าน.
93 งานพิธีวันปิยมหาราช วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ mav 230 อ่าน.
94 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร mav 230 อ่าน.
95 คปสอ.ปราสาท เปิดศูนย์ EOC วันที่ 19 ตุลาคม 2560 mav 181 อ่าน.
96 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน admin 748 อ่าน.
97 พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช mav 234 อ่าน.
98 ประกาศผลการสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค admin 404 อ่าน.
99 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 admin 425 อ่าน.
100 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน admin 677 อ่าน.
101 ประกาศรายชื่อผู้สมัครรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ khom 174 อ่าน.
102 งานแสดงมุทิตาจิต ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ mav 427 อ่าน.
103 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานราชการ khom 421 อ่าน.
104 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ admin 238 อ่าน.
105 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ admin 156 อ่าน.
106 โรงพยาบาลปราสาทร่วมสืบสานประเพณี แซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี?60 mav 345 อ่าน.
107 โรงพยาบาลปราสาท จัดโครงการสาธารณสุขร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน mav 253 อ่าน.
108 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวนหลายตำแหน่ง admin 8997 อ่าน.
109 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา admin 1258 อ่าน.
110 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ khom 342 อ่าน.
111 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อให้เข้ารับการประเมิน khom 196 อ่าน.
112 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายดอกไม้จันทร์ (ดอกดารารัตน์)จำนวน 2369 ดอก mav 308 อ่าน.
113 โรงพยาบาลปราสาท ได้รับรางวัลการนำเสนองานวิจัยแบบในเวทีวิชาการสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ระดับดี mav 242 อ่าน.
114 รับการเยี่ยมประเมินจากคณะกรรมการอำเภอป้องกันอุบัติเหตุทางถนน DHS RTI/RTI team (ระดับประเทศ) mav 207 อ่าน.
115 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท บุคลากร และประชาชนร่วมกันบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย mav 243 อ่าน.
116 ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Salmeterol 25 mcg + Fluticasone 125 mcg Evohaler จำนวน 7,740 ขวด admin 234 อ่าน.
117 ร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษา "๑๒ สิงหามหาราชินี" และปลูกดาวเรืองเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๙ mav 308 อ่าน.
118 รพ.ปราสาท รับทีม Coach จาก สอวพ.ในโครงการ DSC HIV STI ปี 2560 mav 222 อ่าน.
119 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท ได้รับรางวัลเกียรติยศนายแพทย์อุดม ลักษณวิจารย์ (ด้านชุมชน) : ปี 2560 mav 242 อ่าน.
120 ราคากลางจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องหัตถการและห้องตรวจคลินิกตา จำนวน 1 โครงการ khom 233 อ่าน.
121 งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร mav 269 อ่าน.
122 รับคณะศึกษาดูงานสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว mav 241 อ่าน.
123 โครงการปลูกดาวเรือง เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช mav 219 อ่าน.
124 "เติมพลังใจ ใส่พลังงาน พบผู้บริหาร 100%" mav 197 อ่าน.
125 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาทรับมอบกิตติกรรมประกาศโรงพยาบาลผ่านการรับรองมาตรฐานสถานบำบัดยาเสพติด mav 225 อ่าน.
126 พิธีเปิดงานโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิต อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ mav 290 อ่าน.
127 18 ก.ค. 2560 ตัวแทนศปถ.อ.ปราสาท รับโล่ห์รางวัลระดับเขตจากท่านนายแพทย์ยุทธนา พูนพานิช สธน.เขต9 mav 219 อ่าน.
128 ขอความร่วมมือจนท.ช่วยเข้าไปตอบแบบสอบถาม เพื่อประเมินการลดการตีตรา ใน รพ.ปราสาท mav 287 อ่าน.
129 "เติมไฟใส่ปุ๋ย" โดยคุณศุ บุญเลี้ยง ศิลปิน นักคิด นักเขียน mav 258 อ่าน.
130 โครงการฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ "ทำด้วยใจถวายในหลวง รัชกาลที่9" mav 208 อ่าน.
131 โรงพยาบาลปราสาท ขอขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณ ที่บริจาคเครื่องมือแพทย์ mav 272 อ่าน.
132 กลุ่มงานเภสัชกรรม จัดอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายความปลอดภัยด้านยาให้ จนท.รพ.สต.วันที่ 29-30 มิ.ย.2560 mav 183 อ่าน.
133 "ใช้ยาและสมุนไพรอย่างไรให้ปลอดภัย...ปรึกษาเภสัชกร" mav 169 อ่าน.
134 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ khom 404 อ่าน.
135 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ khom 298 อ่าน.
136 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ admin 285 อ่าน.
137 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อให้เข้ารับการประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ.. admin 267 อ่าน.
138 วันที่ 26 มิถุนายน เป็นวันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลกชาวอำเภอปราสาท พร้อมหน่วยงานราชการร่วมรณรงค์ mav 207 อ่าน.
139 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ admin 222 อ่าน.
140 CUP ปราสาท รับการตรวจราชการกรณีปกติระดับกระทรวง รอบที่ 2 เขตสุขภาพที่ 9 ปีงบประมาณ 2560 mav 312 อ่าน.
141 ประกาศสอบราคารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี. admin 220 อ่าน.
142 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดโรงพยาบาลปราสาท admin 298 อ่าน.
143 จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 9 รายการ admin 162 อ่าน.
144 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ admin 150 อ่าน.
145 แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ mav 245 อ่าน.
146 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดโรงพยาบาลปราสาท khom 391 อ่าน.
147 สอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ เตียงผู้ป่วยสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 12 หลัง admin 152 อ่าน.
148 รับสมัครตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 ตำแหน่ง admin 278 อ่าน.
149 ลงติดตาม และประเมินผลความพร้อมของหน่วยงานในสุรินทร์ mav 293 อ่าน.
150 นายแพทย์สินชัย ตันติรัตนานนท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เป็นประธานในพิธิ mav 468 อ่าน.
151 สอบราคาจ้างติดตั้งต่อเติมท่อระบบก๊าซทางการแพทย์อาคารผู้ป่วยกุมารเวชกรรม จำนวน 1 โครงการ admin 188 อ่าน.
152 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1 รายการ admin 164 อ่าน.
153 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา admin 167 อ่าน.
154 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ admin 148 อ่าน.
155 รพ.ปราสาทผ่านการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษาระดับประเทศ ปี 2559และชาวคปสอ.ปราสาทอีก23แห่ง mav 238 อ่าน.
156 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) admin 188 อ่าน.
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA admin 154 อ่าน.
158 รับศึกษาดูงาน รพ.ลดโลกร้อน จากรพ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 mav 329 อ่าน.
159 ประกาศสอบราคาปรับปรุงห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ โรงพยาบาลปราสาท admin 215 อ่าน.
160 ประชุมติดตามการจัดวางระบบควบคุมภายในโรงพยาบาลปราสาท ระหว่างวันที่ 26-28 เม.ย 2560 admin 343 อ่าน.
161 ราคากลางครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ admin 197 อ่าน.
162 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล admin 188 อ่าน.
163 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ admin 193 อ่าน.
164 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการและระดับชำนาญการพิเศษ admin 365 อ่าน.
165 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องตรวจจอประสาทตาและเลนส์แก้วตาเทียมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง admin 190 อ่าน.
166 นพ.ประมวล ไทยงามศิลป์ เนื่องในโอกาส มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาทด้วยความยินดียิ่ง admin 549 อ่าน.
167 ติดตามเยี่ยมด่านชุมชนต่อยอดสู่ด่านครอบครัว ที่บ้านกันตาลหาร ม.6 ต.ตาเบา อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ admin 318 อ่าน.
168 ร้อยรักร้อยดวงใจ ผูกใจสัมพันธ์ทุกเรื่องราว ทุกความทรงจำ ทุกร้อยยิ้ม สิ่งเหล่านี้จะอยู่ในความทรงจำ... admin 327 อ่าน.
169 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาเตียงผู้ป่วยชนิด 2 ไก มีราว พร้อมเบาะ และเสาน้ำเกลือ จำนวน 30 หลัง admin 202 อ่าน.
170 ประกาศยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ๑ รายการเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนก admin 183 อ่าน.
171 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเภสัชกร admin 353 อ่าน.
172 ประกาศสอบราคาเครื่องเอ็กซ์เรย์เคลื่อนที่ไม่น้อยกว่า 300mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง admin 263 อ่าน.
173 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง เภสัชกร admin 297 อ่าน.
174 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป admin 11196 อ่าน.
175 ประกาศสอบราคารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี จำนวน 1 คัน admin 219 อ่าน.
176 โรงพยาบาลปราสาท ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช mav 282 อ่าน.
177 จ้างปรับปรุงต่อเติมห้องพักพื้นอาคารผู้ป่วยใน จำนวน 1 โครงการ admin 221 อ่าน.
178 โรงพยาบาลปราสาท มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดจำนวน 110 รายการ admin 319 อ่าน.
179 การประชุมวิชาการประจำปี (HA National Forum) ครั้งที่ 18 mav 313 อ่าน.
180 วันที่16 มีนาคม 2560 ทีมงาน EMS ข่ายปราสาทร่วมเป็นวิทยาการฝึกทักษะ CPR ให้เด็กนักเรียน mav 269 อ่าน.
181 จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยกุมารเวชกรรม จำนวน 1 โครงการ admin 201 อ่าน.
182 จ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานแพทย์ตำบลกังแอน จำนวน 1 โครงการ admin 192 อ่าน.
183 ประกาศสอบราคาซื้อกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล admin 204 อ่าน.
184 ประกาศสอบราคาเครื่องตรวจจอประสาทตาและเลนส์แก้วตาเทียมด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน 1 เครื่อง admin 205 อ่าน.
185 คุณลักษณะเฉพาะและราคากลางเครื่องตรวจจอประสาทตาชนิดสวมแบบอ้อมชนิดไร้สาย admin 268 อ่าน.
186 ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งเภสัชกร admin 380 อ่าน.
187 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป admin 430 อ่าน.
188 ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 5 เครื่อง admin 273 อ่าน.
189 ประกาศสอบราคาเตียงผู้ป่วยชนิด 2 ไก มีราว พร้อมเบาะ และเสาน้ำเกลือ จำนวน 30 หลัง admin 321 อ่าน.
190 ประกาศสอบราคาเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 12 หลัง admin 266 อ่าน.
191 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 1 อัตร admin 381 อ่าน.
192 ราคากลาง คุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลจัดเก็บภาพdicomหรือส่งเข้าระบบpacs admin 252 อ่าน.
193 การอบรมโครงการจิตแจ่มใส ห่างไกลอาการเมื่อยล้า ปีงบประมาณ2560 mav 367 อ่าน.
194 โรงพยาบาลปราสาท รับเงินบริจาค ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ mav 358 อ่าน.
195 โรงพยาบาลปราสทมีคามประสงค์จะขายทอดตลาด พัสดุก่อสร้างคงเหลือจากการรื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้าง admin 319 อ่าน.
196 ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงพยาบาลปราสท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ admin 310 อ่าน.
197 ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่ม โรงพยาบาลปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ admin 295 อ่าน.
198 ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ admin 339 อ่าน.
199 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ ให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ admin 334 อ่าน.
200 ราคากลางในการจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์จำนวน 1 โครงการ admin 297 อ่าน.
201 ราคากลางในการจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารผู้ป่วยกุมารเวชกรรม จำนวน 1 โครงการ admin 279 อ่าน.
202 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามประกาศจังหวัดสุรินทร์ ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 admin 592 อ่าน.
203 ขยายระยะเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ admin 360 อ่าน.
204 โรงพยาบาลปราสาทมีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการเข้ามาประกอบการร้านเครื่องดื่มโรงพยาบาลปราสาทเพื่อ admin 364 อ่าน.
205 โรงพยาบาลปราสาท มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ประกอบการเข้ามาประกอบการร้านอาหารประเภทต่างๆในโรงพยาบาล... admin 337 อ่าน.
206 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา admin 813 อ่าน.
207 โรงพยาบาลปราสาท รับมอบสิ่งของบริจาค อุปกรณ์ทางการแพทย์ จากมูลนิธิครอบครัวข่าว 3 admin 434 อ่าน.
208 ประกาศรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา admin 417 อ่าน.
209 ผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เภสัชกร admin 373 อ่าน.
210 ตามประกาศจังหวัดสุรินทร์ ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2559 เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ admin 374 อ่าน.
211 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาฯ admin 322 อ่าน.
212 27 ธันวาคม 2559 โรงพยาบาลปราสาทจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต admin 587 อ่าน.
213 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตำแหน่งเภสัชกร khom 357 อ่าน.
214 ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ khom 335 อ่าน.
215 ราคากลางเตียงผู้ป่วย 3 ไก ปรับด้วยไฟฟ้าพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ admin 341 อ่าน.
216 โรงพยาบาลปราสาท รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ จาก บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด admin 417 อ่าน.
217 โรงพยาบาลปราสาท ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ต่ำแหน่าง เภสัชกร admin 440 อ่าน.
218 เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง วัสดุการแพทย์ น้ำยา urea และ น้ำยา creatinine admin 298 อ่าน.
219 เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง วัสดุการแทพย์ น้ำยาตรวจวิเคราะห์ไขมันในเลือด admin 326 อ่าน.
220 เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง วัสดุการแพทย์ น้ำยาตรวจวิเคราะห์ระดับน้ำตาลในเลือดสะสม HbA๑C admin 300 อ่าน.
221 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางวัสดุการแพทย์ น้ำยาตรวจวิเคราะห์อิเลคโตรไลท์ จำนวน 50 กล่อง admin 288 อ่าน.
222 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง วัสดุการแพทย์ น้ำยา ตรวจวิเคราะหร์ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด admin 293 อ่าน.
223 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดโรงพยาบาลปราสาท admin 433 อ่าน.
224 เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายประชาคมอาหารเพื่อสุขภาพ จังหวัดสุรินทร์ admin 361 อ่าน.
225 รับสมัครนักเรียนทุน ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ khom 369 อ่าน.
226 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน khom 934 อ่าน.
227 โรงพยาบาลปราสท ขอขอบคุณ หจก. นิคมปิโตรเลียมและ บจ.ปราสาทปิโตรเลียม บริจาคเงินให้แก่โรงพยาบาลปราสาท admin 443 อ่าน.
228 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผู้ประกอบการร้านสดวกซื้อ admin 433 อ่าน.
229 โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ประกวดราคา จ้างติดตั้งผ้าม่านอาคารพักแพทย์ ๑ โครงการ admin 358 อ่าน.
230 โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ประกวดราคาจ้างงานปรับดินปูพื้นบล็อกคอนกรีตทางเดินหลังอาคาร ๖ ชั้น ๑ โครงการ admin 328 อ่าน.
231 โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมทำห้องกายภาพ จำนวน ๑ โครงการ admin 240 อ่าน.
232 โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กข้างอาคารพักแพทย์ ๑ โครงการ admin 313 อ่าน.
233 รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ และทดสอบสุขภาพจิต admin 2900 อ่าน.
234 ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกร้านกาแฟ khom 422 อ่าน.
235 โรงพยาบาลปราสาทขอขอบคุณ บริษัท น้ำตาลสุรินทร์ จำกัด และบริษัท ไฟฟ้าสุรินทร์ จำกัด admin 630 อ่าน.
236 ชาวโรงพยาบาลปราสาท ร่วมแสดงความยินดีกับ พยาบาลดีเด่นทั้งสามท่าน ประกอบด้วย admin 547 อ่าน.
237 ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เนื่องจาก admin 486 อ่าน.
238 คณะเจ้าหน้าที่ คปสอ.ปราสาท เข้าร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี2559 admin 440 อ่าน.
239 ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ admin 552 อ่าน.
240 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาท นำคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ admin 537 อ่าน.
241 ประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลปราสาท เรื่อง ขอเลื่อนการพิจารณาผลและประกาศผลผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อ admin 494 อ่าน.
242 ตามที่โรงพยาบาลปราสาท ได้มีประกาศจากคณะอนุกรรมการสวัสดิการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลปราสาท ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559 เรื่อง.. admin 400 อ่าน.
243 ด้วยความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ บุคลากรของโรงพยาบาลปราสาททุกคนขอทำงานในวันหยุดราชการถายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม admin 408 อ่าน.
244 แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติเฉพาะของผู้เสนอราคา(ร้านสะดวกซื้อ) admin 406 อ่าน.
245 ด้วยโรงพยาบาลปราสาท มีความประสงค์จะสรรหาผู้ประกอบการร้านค้า เพื่อจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่บุคลากรและประชาชนที่มาใช้บริการ ใน รพ.ปราสท admin 480 อ่าน.
246 ระเบียบการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มภายในโรงพยาบาลปราสาท พ.ศ.2559 admin 457 อ่าน.
247 สรรหาผู้ประกอบการร้านค้าจำหน่ายอาหารและเครืองดื่ม admin 394 อ่าน.
248 ประกาศการสรรหาผู้ประกอบการร้านกาแฟ admin 738 อ่าน.
249 โรงพยาบาลปราสาท จัดพิธีกรรมแซนโฏนตา เพื่อร่วมสืบสานประเภณี เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 admin 462 อ่าน.
250 โรงพยาบาลปราสาทจัดงานแสดงมุฑิตาจิตสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุราชการ admin 524 อ่าน.
251 กรมควมคุมโรคมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ แด่ RTI อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ admin 382 อ่าน.
252 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานชั่วคราวรายเดือน khom 4532 อ่าน.
253 ชาวโรงพยาบาลปราสาท ขอกราบขอบพระคุณ พระครูกิติธีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดสีโควนาราม admin 419 อ่าน.
254 0.9% Sodium Chloride Solution For Irrigation ขนาด 1,000 ml. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ admin 393 อ่าน.
255 ทีมโรงพยาบาบลปราสาท สุรินทร์ จัดบูทนำเสนอผลงานเด่นที่มิราเคิลแกรนด์ งานครบรอบ 42 ปีกรมควบคุมโรค admin 435 อ่าน.
256 ขอขอบคุณผู้บริจาคเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลปราสาท มิถุนายน 2559 admin 442 อ่าน.
257 ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยาPhenytoin (Dilantin?) SR 100 mg.ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) admin 404 อ่าน.
258 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษา.. admin 1321 อ่าน.
259 ประกวดราคา หมึกปริ้นเตอร์ HP 85A จำนวน 180 กล่อง admin 386 อ่าน.
260 ขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน khom 3070 อ่าน.
261 ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ ชุดเครื่องมือคว้านโพรงกระดูกเพื่อใส่โลหะดามกระดูก จำนวน 1 ชุด admin 403 อ่าน.
262 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่่วคราวรายเดือน khom 34051 อ่าน.
263 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ khom 363 อ่าน.
264 ด้วยจังหวัดสุรินทร์ (โรงพยาบาลปราสาท) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ ดังนี้ admin 363 อ่าน.
265 รับการประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษาระดับประเทศ วันที่ 18 สิงหาคม 59 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 รพ.ปราสาท admin 481 อ่าน.
266 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ admin 363 อ่าน.
267 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ admin 388 อ่าน.
268 ศปถ.อำเภอปราสาทร่วมกับ ศปถ.จังหวัดสุรินทร์และช่อง7สีถ่ายทำสกู๊ปข่าวถนนปลอดภัยในพื้นที่อำเภอปราสาทและ admin 554 อ่าน.
269 ขอให้ผู้ที่ทำสิ่งของตกหายมาติดต่อขอรับโดยด่วน admin 332 อ่าน.
270 ด้วยจังหวัดสุรินทร์(โรงพยาบาลปราสาท)มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าบริการถ่ายเอกสารจำนวน 6 รายการ admin 403 อ่าน.
271 12 สิงหาคมวันแม่แห่งชาติ admin 283 อ่าน.
272 นางพฤกษชาติ ทบแป ได้รับลางวัลชนะเลิศ ในการประชุมวิชาการสาธารณสุข เขตสุชภาพที่ 9 admin 482 อ่าน.
273 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป admin 1029 อ่าน.
274 งดเหล้าเข้าพรรษาเพื่อครอบครัว 350 อ่าน.
275 5 สิ่งที่ควรระวังหน้าฝน 329 อ่าน.
276 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถณะครั้งที่ ๑ และผู้มีสิทธิเข้ารับการ 1106 อ่าน.
277 3 เก็บป้องกัน 3 โรค 563 อ่าน.
278 รู้จักเขาใจพาลูกห่างไกลจาก โรคมือเท้าปาก 359 อ่าน.
279 ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ admin 460 อ่าน.
280 โรงพยาบาลปราสาทได้รับมอบประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงว่าเป็นองค์กรปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหาร 100% admin 470 อ่าน.
281 ซ้อมแผนระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาลปราสาท ประจำปี 2559 admin 529 อ่าน.
282 ตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับเก็บรักษาเกล็ดเลือดพร้อมเครื่องเขย่าเกล็ดเลือด จำนวน 1 เครื่อง admin 456 อ่าน.
283 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการสอบ admin 1861 อ่าน.
284 ราคากากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การแทพย์ และครุภัณฑ์สำนักงาน admin 579 อ่าน.
285 รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ admin 908 อ่าน.
286 สอบราคาเครื่องติดตามสัญญาณชีพ ความดันโลหิต ออกซิเจน จำนวน 4 เครื่อง admin 407 อ่าน.
287 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแทพย์ เตียงผู้ป่วย 2 ไกด์มีราวพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน 32 หลัง admin 536 อ่าน.
288 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป หลายตำแหน่ง admin 1977 อ่าน.
289 ประกาศสอบราคาเครื่องช่วยพยุงร่างกายสำหรับฝึกเดิน จำนวน 1 เครื่อง admin 415 อ่าน.
290 ประกาศสอบราคาเครื่องติดตามสัญญาณชีพ ความดันโลหิต ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์+CVR,Aline จำนวน 3 เครื่อง admin 426 อ่าน.
291 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดโรงพยาบาลปราสาท admin 838 อ่าน.
292 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตามประกาศโรงพยาบาลปราสาท .. admin 1884 อ่าน.
293 โรงพยาบาลปราสาท ร่วมอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์ - วันผู้สูงอายุ admin 682 อ่าน.
294 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน admin 1180 อ่าน.
295 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเครื่องกระตุกหัวใจ admin 444 อ่าน.
296 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางเครื่องปั่นฮีมาโตคริต admin 508 อ่าน.
297 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ admin 475 อ่าน.
298 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางตู้อุ่นน้ำเกลือ จำนวน 1 เครื่อง admin 322 อ่าน.
299 ราคาค่าก่อสร้าง จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กและรั้วคาบอยสองชั้น โรงพยาบาลปราสาทสาท admin 394 อ่าน.
300 โรงพยาบาลปราสาทจัดกิจกรรม รณรงค์ล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ admin 678 อ่าน.
301 ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน ตามประกาศโรงพยาบาลปราสาท ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559 admin 592 อ่าน.
302 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตามประกาศโรงพยาบาลปราสาท ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559 เรื่อง.. admin 792 อ่าน.
303 ราคากลางเครื่องมือแพทย์สำหรับผ่าตัด จำนวน 1 รายการดังนี้ admin 457 อ่าน.
304 ราคากลางหัวจ่ายออกซิเจนและหัวจ่ายสูญญากาศ จำนวน 2 รายการดังนี้ admin 400 อ่าน.
305 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/รับโอน ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี admin 599 อ่าน.
306 ด้วยจังหวัดสุรินทร์ (โรงพยาบาลปราสาท) มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด admin 572 อ่าน.
307 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน admin 1202 อ่าน.
308 ราคากลางชุดเครื่องมือยึดตรึงกระดูกหักจากภายนอกร่างกาย admin 489 อ่าน.
309 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รถมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดนั่งขับ ฯ admin 408 อ่าน.
310 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง รถมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมตู้สแตนเลส admin 481 อ่าน.
311 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ admin 393 อ่าน.
312 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน admin 817 อ่าน.
313 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดทำผลงานวิชาการ admin 1069 อ่าน.
314 ราคากลางครุภัณฑ์การแทพย์ เครื่องรัดห้ามเลือดชนิดใช้ไฟฟ้า admin 477 อ่าน.
315 รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน หลายตำแหน่ง admin 4095 อ่าน.
316 รพ.ปราสาท รับคณะผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 4 หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแทพย์ admin 753 อ่าน.
317 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน admin 1202 อ่าน.
318 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๑ รายการ เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกรับด้วยไฟฟ้าราวปีกนก พร้อมเบาะและ admin 565 อ่าน.
319 โรงพยาบาลปราสาท ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสัการะจุดเทียนชัยถวายพระพร ประจำปี 2558 และพิธีทำบุญตักบาตร admin 931 อ่าน.
320 ประกาศผลสอบคัดเลือกและให้ผู้ที่สอบผ่านมารายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ admin 1227 อ่าน.
321 สอบราคาจัดซื้อจ้างเหมาทาสีอาคารตึกผู้ป่วยนอก ผ่าตัด คลอด admin 545 อ่าน.
322 โครงการรณรงค์ "สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ ยาปฏิชีวนะ" admin 728 อ่าน.
323 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน admin 1103 อ่าน.
324 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ admin 730 อ่าน.
325 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ admin 647 อ่าน.
326 ประกาศรายชื่อผู้สัมครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ admin 688 อ่าน.
327 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว หลายอัตรา admin 1624 อ่าน.
328 แจ้งนักเรียนทุนหลักสูตรกระทรวงสาธารณสุขทุกสายงานยื่นใบสมัคร admin 629 อ่าน.
329 รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดโรงพยาบาลปราสาท admin 733 อ่าน.
330 รพ.ปราสาทเข้าร่วมประชุมและลงนามในกฏบัตร(mou)ระหว่างผู้นำองค์กรและผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ admin 581 อ่าน.
331 กลุ่มงานทันตกรรม รพ.ปราสาท ให้บริการฟรี !! ตรวจฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน admin 611 อ่าน.
332 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เยี่ยมผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ admin 948 อ่าน.
333 เปิดโครงการให้ยาละลายลิ่มเลือด โรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน admin 683 อ่าน.
334 โรงพยาบาลปราสาท โดยกลุ่มงานเวชกรรมสังคม จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ตำบลกังแอน admin 605 อ่าน.
335 รพ.ปราสาท โดยกลุ่มงานเวชกรรมสังคม ร่วมกิจกรรมรณรงค์กวาดล้างยุงลาย admin 2719 อ่าน.
336 รับการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก อำเภอปราาท จังวัดสุรินทร์ admin 543 อ่าน.
337 โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติฯ admin 606 อ่าน.
338 ประกาศผลการสอบคัดเลือกและให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกตัวจริงและตัวสำรองมารายงานตัว admin 685 อ่าน.
339 สอบราคาซื้้อครุภัณฑ์การแพย์ เครื่องทำคลอดสูญญากาศ admin 467 อ่าน.
340 สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบท่อรับ-ส่งสิ่งส่งตรวจ admin 433 อ่าน.
341 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องปั่นธนาคารเลือด admin 443 อ่าน.
342 เอกสารเพิ่มเติมประกาศสอบราคา 3 รายการ admin 437 อ่าน.
343 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย/โอน admin 533 อ่าน.
344 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ admin 521 อ่าน.
345 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ admin 608 อ่าน.
346 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก admin 572 อ่าน.
347 ประกาศผลสอบคัดเลือก admin 701 อ่าน.
348 รับคณะศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลมวกเหล็ก จ.สระบุรี เรื่องการจัดการขยะ admin 473 อ่าน.
349 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด admin 566 อ่าน.
350 ประกาศผลการสอบคัดเลือดลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งนักกายภาพบำบัด admin 658 อ่าน.
351 ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี admin 444 อ่าน.
352 รับคณะศึกษาดูงานจาก สาธารณสุขจังหวัดอุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา admin 452 อ่าน.
353 ประชุมวิชาการการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สำหรับบุคลากรสาธารณสุข admin 422 อ่าน.
354 โรงพยาบาลปราสาทร่วมกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ 2558 admin 537 อ่าน.
355 โรงพยาบาลปราสาทรับคณะศึกษาดูงาน รพ.กำปอด admin 809 อ่าน.
356 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแทพย์ รายการเครื่องทดสอบสมรรถภาพการมองเห็นแบบ Manual admin 667 อ่าน.
357 ตารางการออกรับบริจาคโลหิตประจำปีงบประมาณ 2558 เดือนกันยายน admin 512 อ่าน.
358 ร่วมโครงการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอปราสาท admin 552 อ่าน.