ลำดับ ชื่อตำแหน่ง ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวง พนักราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ลููกจ้างรายวัน/เคส ลาศึกษาต่อ ปฏิบัติงานจริง
1 แพทย์ 25 25
2 เภสัชกร 11 3 13
3 ทันตแพทย์ 9 1 8
4 พยาบาลวิชาชีพ 91 27 20 138
5 พยาบาลเทคนิค 2 2
6 จพ.เภสัชกรรม 8 1 9
7 จพ.ทันตสาธารณสุข 4 4
8 จพ.สาธารณสุข 9 9
9 จพ.เวชกิจฉุกเฉิน 2 2
10 จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 2
11 จพ.รังสีการแพทย์ 1 1
12 จพ.เวชสถิติ 1 1 2
13 จพ.โสตทัศนศึกษา 1 1
14 จพ.ธุรการ 2 3 5
15 จพ.การเงินและบัญชี 1 1 2 4
16 นักเทคนิคการแพทย์ 4 2 5 11
17 นักรังสีการแพทย์ 2 1 3
18 นักกายภาพบำบัด 2 1 1 4
19 นักวิชาการสาธารณสุข 2 3 6 11
20 แพทย์แผนไทย 2 2
21 นักจิตวิทยา 1 - 3 4
22 นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 1
23 นักโภชนาการ 1 1 2
24 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 1 2 4
25 นักทรัพยากรบุคคล 1 3 1 5
26 นักประชาสัมพันธ์ 4 4
27 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 1 2
28 นักจัดการงานทั่วไป 2 2
29 นักวิชาการพัสดุ 1 4 5
30 นักวิชาการการเงินและบัญชี 2 2 4
31 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 1
32 จพ.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1 1 2
33 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 2 3
34 โภชนากร 1 1
35 พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 4 61 25 91
36 พนักงานทั่วไป 2 19 21
37 พนักงานรักษาความปลอดภัย 1 1
38 พนักงานบริการ 58 58
39 ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 1 2
40 พนักงานขับรถยนต์ 2 2
41 นายช่างไฟฟ้า 4 4
42 พนักงานเปล 1 1
43 จพ.พนักงานห้องสมุด 1 1
44 ผู้ช่วยช่างทั่วไป 1 2 3
45 พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 2 2
46 พนักงานช่วยการพยาบาล 1 1
47 พนักงานประจำตึก 1 1
48 พนักงานประจำห้องยา 1 1
49 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 4 4
50 พนักงานเก็บเอกสาร 1 1
51 พนักงานบริการสื่ออุปกรณ์การสอน 1 1
52 จพ.สถิติ 1 1
53 พนักงานเก็บเงิน 6 6
54 วิศวกรรมด้านอุปกรณ์การแพทย์ 1 1
55 พนักงานทำความสะอาด 3 13 3
56 คนสวน 3
57 ลูกจ้างรายเคสแผนไทย 5