วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน ค.ศ. 2020
#ทีม/หน่วยงานรหัสเอกสารประกาศใช้ชื่อเอกสารไฟล์ดาวน์โหลดสร้างวันที่ 
1Clinical Lead Team (CLT)SP-CLT-00128 มี.ค. 2018เกณฑ์การคัดแยก (Triage) ผู้ป่วยระหว่าง OPD และ ER (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)20 พ.ค. 2020
2Clinical Lead Team (CLT)SP-CLT-00228 มี.ค. 20171. แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง กรณีหญิงตั้งครรภ์ผลเลือด HIV ลบ แต่สามีผลเลือด HIV บวก
2. แนวทางการส่งตรวจ PCR for HIV ในทารกที่คลอดจากมารดาที่มีความเสี่ยงสูง กรณีมารดาผลเลือด HIV ลบ
แต่บิดาผลเลือด HIV บวก
20 พ.ค. 2020
3Clinical Lead Team (CLT)SP-CLT-00314 ส.ค. 2018แนวทางการตามแพทย์รับเด็ก20 พ.ค. 2020
4Clinical Lead Team (CLT)SP-CLT-00419 ธ.ค. 2018แนวทางการดูแลรักษาผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า โรงพยาบาลปราสาท (พ.ศ.2561) 20 พ.ค. 2020
5Clinical Lead Team (CLT)SP-CLT-LAB-0016 ธ.ค. 2018แนวทางการรายงานผลค่าวิกฤตทางห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลปราสาท (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)20 พ.ค. 2020
6Clinical Lead Team (CLT)FM-CLT-0018 ธ.ค. 2018ใบบันทึกประวัติและประเมินสมรรถนะผู้ป่วยแรกรับ โรงพยาบาลปราสาท 20 พ.ค. 2020
7Clinical Lead Team (CLT)FM-CLT-0028 ธ.ค. 2018ข้อมูลแบบแผนสุขภาพ (Functional Health Pattern) 20 พ.ค. 2020
8Clinical Lead Team (CLT)FM-CLT-0031 ก.พ. 2019ใบแจ้งการให้ยา โรงพยาบาลปราสาท20 พ.ค. 2020
9PCT สูตินรีเวชกรรมSP-PCT-OBGYN-00612 มิ.ย. 2019แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)20 พ.ค. 2020
10PCT สูตินรีเวชกรรมSP-PCT-OBGYN-00812 มิ.ย. 2019แนวทางการดูแลผู้ป่วย Intraamniotic infection20 พ.ค. 2020
11PCT สูตินรีเวชกรรมSP-PCT-OBGYN-0094 พ.ย. 2019แนวทางการคุมกำเนิดโดยการฝังยาคุมกำเนิด (ไม่มีข้อห้าม)20 พ.ค. 2020
12PCT สูตินรีเวชกรรมFM-OBS-0016 ต.ค. 2017หนังสือแสดงคำยินยอมรับการรักษา(คลอดทางช่องคลอด) 20 พ.ค. 2020
13PCT สูตินรีเวชกรรมFM-OBS-0026 ต.ค. 2017หนังสือแสดงคำยินยอมรับผ่าตัดหัตถการ ผ่าตัดคลอด20 พ.ค. 2020
14PCT สูตินรีเวชกรรมFM-OBS-0036 ต.ค. 2017หนังสือแสดงคำยินยอมรับผ่าตัดหัตถการ ผ่าตัดคลอดและทำหมัน20 พ.ค. 2020
15PCT สูตินรีเวชกรรมFM-OBS-0046 ต.ค. 2017หนังสือแสดงคำยินยอมรับผ่าตัดหัตถการ ผ่าตัดทำหมัน 20 พ.ค. 2020
16PCT สูตินรีเวชกรรมFM-OBS-0058 มี.ค. 2018ใบบันทึกประวัติและประเมินสมรรถนะผู้ป่วยแรกรับ (เฉพาะผู้มาคลอด)20 พ.ค. 2020
17PCT สูตินรีเวชกรรมFM-OBS-00627 เม.ย. 2018หนังสือแสดงคำยินยอมรับการรักษา โรงพยาบาลปราสาท อ.ปราสาท จ.สุรินทร์20 พ.ค. 2020
18PCT สูตินรีเวชกรรมFM-OBS-00727 เม.ย. 2018หนังสือแสดงคำยินยอมรับการผ่าตัดโรงพยาบาลปราสาท อ.ปราสาท จ.สุรินทร์20 พ.ค. 2020
19PCT สูตินรีเวชกรรมFM-OBS-00827 เม.ย. 2018หนังสือแสดงคำขอปฏิเสธรับการรักษา และหรือผ่าตัด โรงพยาบาลปราสาท อ.ปราสาท จ.สุรินทร์20 พ.ค. 2020
20PCT สูตินรีเวชกรรมFM-OBS-00927 เม.ย. 2018FOCUS LIST โรงพยาบาลปราสาท20 พ.ค. 2020
21PCT สูตินรีเวชกรรมFM-OBS-01027 เม.ย. 2018NURSING FOCUS NOTE โรงพยาบาลปราสาท20 พ.ค. 2020
22PCT สูตินรีเวชกรรมFM-OBS-0113 พ.ค. 2018การให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวรับการรักษาในโรงพยาบาลและเมื่อผู้ป่วยกลับบ้าน หอผู้ป่วย สูติ-นรีเวชกรรม20 พ.ค. 2020
23PCT สูตินรีเวชกรรมFM-OBS-01212 มิ.ย. 2019PRASAT HOSPITAL SEPSIS CLINICAL CHECK LISTS20 พ.ค. 2020
24PCT กุมารเวชกรรมSP-PCTPED-00314 ส.ค. 2018แนวทางการดูแลทารกแรกเกิดน้ำตาลต่ำในเลือด (Hypoglycemia) (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)20 พ.ค. 2020
25PCT กุมารเวชกรรมSP-PCTPED-00414 ส.ค. 2018แนวทางการป้องกัน GSB infection ในทารกแรกเกิด (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)20 พ.ค. 2020
26PCT กุมารเวชกรรมSP-PCTPED-00526 มิ.ย. 2019แนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยแรกเกิด–5 ปี20 พ.ค. 2020
27PCT กุมารเวชกรรมFM-PCTPED-00119 พ.ย. 2019แบบบันทึกการช่วยชีวิตขั้นสูง (PCT กุมารเวชกรรม)20 พ.ค. 2020
28PCT กระดูกและข้อSP-ORTHO-00113 ก.ย. 2019แนวทางการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม (TKR)20 พ.ค. 2020
29PCT กระดูกและข้อSP-ORTHO-00213 ก.ย. 2019แนวทางการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม (THR)20 พ.ค. 2020
30PCT กระดูกและข้อSP-ORTHO-00318 ก.ย. 2019แนวทางการดูแลผู้ป่วยกระดูกหักสำหรับแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉินและแผนกผู้ป่วยนอก20 พ.ค. 2020
31PCT กระดูกและข้อFM-ORTHO-001 13 ก.ย. 2019ใบกิจกรรมเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด OPD กระดูกและข้อ โรงพยาบาลปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 20 พ.ค. 2020
32PCT กระดูกและข้อFM-ORTHO-002/1 FM-ORTHO-002/213 ก.ย. 2019PRASAT HOSPITAL DOCTOR ORDER SHEET (TKR)20 พ.ค. 2020
33PCT กระดูกและข้อFM-ORTHO-003/1 FM-ORTHO-003/213 ก.ย. 2019PRASAT HOSPITAL DOCTOR ORDER SHEET (THR)20 พ.ค. 2020
34PCT ศัลยกรรมSP-PCTSUR-00131 พ.ค. 2019แนวทางการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะสำหรับ รพ.สต.20 พ.ค. 2020
35PCT ศัลยกรรมFM-SUR-NF-001 6 ธ.ค. 2017PRASAT HOSPITAL DOCTOR’S ORDER SHEET NF20 พ.ค. 2020
36PCT ศัลยกรรมFM-SUR-SEPSIS-002 6 ธ.ค. 2017PRASAT HOSPITAL DOCTOR’S ORDER SHEET SEPSIS20 พ.ค. 2020
37PCT โสต ศอ นาสิก จักษุSP-PCTEENT-00128 ธ.ค. 2019แนวทางการตรวจคัดกรองการได้ยินในทารกแรกเกิด (OAEs)20 พ.ค. 2020
38PCT โสต ศอ นาสิก จักษุFM-EYE-001 11 ส.ค. 2017หนังสือแสดงคำยินยอมรับการรักษา 20 พ.ค. 2020
39PCT โสต ศอ นาสิก จักษุFM-EYE-002 11 ส.ค. 2017หนังสือแสดงคำขอปฏิเสธรับการรักษา และหรือผ่าตัด 20 พ.ค. 2020
40PCT โสต ศอ นาสิก จักษุFM-EYE-003-1 11 ส.ค. 2017หนังสือแสดงคำยินยอมรับการรักษา (ผ่าตัดกล้ามเนื้อตา)20 พ.ค. 2020
41PCT โสต ศอ นาสิก จักษุFM-EYE-003-2 11 ส.ค. 2017หนังสือแสดงคำยินยอมรับการผ่าตัด (ผ่าตัดกล้ามเนื้อตา)20 พ.ค. 2020
42PCT โสต ศอ นาสิก จักษุFM-EYE-004-1 11 ส.ค. 2017หนังสือแสดงคำยินยอมรับการรักษา (ผ่าตัดต้อกระจก)20 พ.ค. 2020
43PCT โสต ศอ นาสิก จักษุFM-EYE-004-2 11 ส.ค. 2017หนังสือแสดงคำยินยอมรับการผ่าตัด (ผ่าตัดต้อกระจก)20 พ.ค. 2020
44PCT โสต ศอ นาสิก จักษุFM-EYE-005-1 11 ส.ค. 2017หนังสือแสดงคำยินยอมรับการรักษา (ผ่าตัดต้อเนื้อ) 20 พ.ค. 2020
45PCT โสต ศอ นาสิก จักษุFM-EYE-005-2 11 ส.ค. 2017หนังสือแสดงคำยินยอมรับการผ่าตัด (ผ่าตัดต้อเนื้อ)20 พ.ค. 2020
46PCT โสต ศอ นาสิก จักษุFM-EYE-006-1 11 ส.ค. 2017หนังสือแสดงคำยินยอมรับการรักษา (ยิงเลเซอร์ริมม่านตา) 20 พ.ค. 2020
47PCT โสต ศอ นาสิก จักษุFM-EYE-006-2 11 ส.ค. 2017หนังสือแสดงคำยินยอมรับการยิงเลเซอร์ (ยิงเลเซอร์ริมม่านตา)20 พ.ค. 2020
48PCT โสต ศอ นาสิก จักษุFM-EYE-007-1 11 ส.ค. 2017หนังสือแสดงคำยินยอมรับการรักษา (เพื่อยิงเลเซอร์เบาหวานเข้าจอประสาทตา) 20 พ.ค. 2020
49PCT โสต ศอ นาสิก จักษุFM-EYE-007-2 11 ส.ค. 2017หนังสือแสดงคำยินยอมรับการยิงเลเซอร์ (ยิงเลเซอร์เบาหวานเข้าจอประสาทตา)20 พ.ค. 2020
50PCT โสต ศอ นาสิก จักษุFM-EYE-008-1 11 ส.ค. 2017หนังสือแสดงคำยินยอมรับการรักษา (ยิงเลเซอร์ถุงหุ้มเลนส์) 20 พ.ค. 2020
51PCT โสต ศอ นาสิก จักษุFM-EYE-008-2 11 ส.ค. 2017หนังสือแสดงคำยินยอมรับการยิงเลเซอร์ (ยิงเลเซอร์ถุงหุ้มเลนส์)20 พ.ค. 2020
52PCT จิตเวชSP-OSCC-001 11 เม.ย. 2016การพิจารณาสูตรยาต้านไวรัส ผู้ถูกกระทำรุนแรงทางเพศ (OSCC)21 พ.ค. 2020
53PCT อายุรกรรมSP-PCTMED-01530 เม.ย. 2017แนวทางการดูแลผู้ป่วย STEMI โรงพยาบาลปราสาท (ระหว่างที่ห้องสวนหลอดเลือดหัวใจ
ของโรงพยาบาลสุรินทร์ รอรับการประเมินจากสำนักงานประกันสุขภาพ)
21 พ.ค. 2020
54PCT อายุรกรรมSP-PCTMED-01630 เม.ย. 2017การส่งต่อผู้ป่วยโรคเลือด21 พ.ค. 2020
55PCT อายุรกรรมSP-PCTMED-01715 ธ.ค. 2017แนวทางการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยวัณโรครายใหม่จากหอผู้ป่วยใน21 พ.ค. 2020
56PCT อายุรกรรมSP-PCTMED-01815 ธ.ค. 2017แนวทางการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยวัณโรครายใหม่จากกลุ่มงานผู้ป่วยนอก21 พ.ค. 2020
57PCT อายุรกรรมSP-PCTMED-01915 ธ.ค. 2017แนวทางการคัดกรองวัณโรคผู้สัมผัสร่วมหมู่บ้านวัณโรคดื้อยาและในกลุ่มเสี่ยง(ผู้ป่วยเบาหวาน และผู้สูงอายุ > 60 ปี)
21 พ.ค. 2020
58PCT อายุรกรรมSP-PCTMED-02015 ธ.ค. 2017แนวทางการคัดกรองผู้สัมผัสร่วมบ้านวัณโรคและวัณโรคดื้อยา21 พ.ค. 2020
59PCT อายุรกรรมSP-PCTMED-02126 มี.ค. 2018แนวทางการขอคำปรึกษาอายุรแพทย์21 พ.ค. 2020
60PCT อายุรกรรมSP-PCTMED-02231 พ.ค. 2018แนวทางในการ Refer Case STEMI กรณี Primary PCI และ Fibrinolytic21 พ.ค. 2020
61PCT อายุรกรรมSP-PCTMED-02318 มี.ค. 2019แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการเกิดปอดอักเสบขณะใช้เครื่องช่วยหายใจ21 พ.ค. 2020
62PCT อายุรกรรมSP-PCTMED-02424 พ.ค. 2019แนวทางการดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง (small vessel stroke and TIA) รพ.ปราสาท21 พ.ค. 2020
63PCT อายุรกรรมSP-PCTMED-02524 พ.ค. 2019แนวทางการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสมในผู้ใหญ่21 พ.ค. 2020
64PCT อายุรกรรมSP-PCTMED-02626 มิ.ย. 2019ขั้นตอนการนัดตรวจและการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) 21 พ.ค. 2020
65PCT อายุรกรรมSP-PCTMED-02712 มิ.ย. 2019แนวปฏิบัติการให้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยหลอดเลือดสมองอุดตัน (STROKE FAST TRACK)21 พ.ค. 2020
66PCT อายุรกรรมSP-PCTMED-02827 มิ.ย. 2019แนวทางการคัดกรองผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคไตเรื้อรังและ แนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง โรงพยาบาลปราสาท พ.ศ.2562
21 พ.ค. 2020
67PCT อายุรกรรมSP-PCTMED-02926 พ.ย. 2019แนวทางการดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยวิกฤต 21 พ.ค. 2020
68PCT อายุรกรรมSP-PCTMED-03021 พ.ย. 2019แนวการตรวจสมรรถภาพปอด (Pulmonary Function Test)21 พ.ค. 2020
69คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-00125 ก.พ. 2018แนวทางการค้นหากลุ่มเสี่ยงเพื่อเข้าสู่บริการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวี21 พ.ค. 2020
70คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-00225 ม.ค. 2018แนวทางการค้นหากลุ่มเสี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอชไอวีในผู้ป่วยที่ Admit21 พ.ค. 2020
71คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-00325 ม.ค. 2018แนวทางการให้คำปรึกษาเพื่อเจาะเลือดหาเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และการส่งต่อเพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาผู้ป่วยนอก21 พ.ค. 2020
72คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-00425 ม.ค. 2018แนวทางการให้บริการปรึกษาตรวจเลือด HIV21 พ.ค. 2020
73คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-00525 ม.ค. 2018แนวทางการส่งต่อข้อมูลเพื่อการเบิกชดเชยการตรวจเลือดเอชไอวี21 พ.ค. 2020
74คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-00625 ม.ค. 2018แนวทางการนัดติดตามต่อเนื่องเพื่อคงไว้ซึ่งสถานะลบ (Stay Negative)21 พ.ค. 2020
75คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-00725 ม.ค. 2018แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีในคลินิกมิตรใหม่ปราสาท 21 พ.ค. 2020
76คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-00825 ม.ค. 2018แนวทางการส่งต่อเพื่อเข้าสู่ระบบการรักษาเอชไอวี21 พ.ค. 2020
77คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-00925 ม.ค. 2018แนวทางการรักษาโรคติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ใหญ่21 พ.ค. 2020
78คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-01025 ม.ค. 2018แนวทางการให้บริการปรึกษาตรวจและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์21 พ.ค. 2020
79คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-01125 ม.ค. 2018แนวทางการบันทึกเวชระเบียนเกี่ยวกับเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์21 พ.ค. 2020
80คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-01225 ม.ค. 2018การให้บริการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ)21 พ.ค. 2020
81คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-01325 ม.ค. 2018แนวทางการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์21 พ.ค. 2020
82คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-01425 ม.ค. 20181) แนวทางการให้การปรึกษาก่อนตรวจเลือดในกรณีมาฝากครรภ์ที่คลินิกแบบคู่
2) แนวทางการให้บริการปรึกษาแบบคู่กรณีที่หญิงตั้งครรภ์มาฝากครรภ์ครั้งแรกคนเดียว
21 พ.ค. 2020
83คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-01525 ม.ค. 2018แนวทางการแจ้งผลเลือดในคลินิกฝากครรภ์21 พ.ค. 2020
84คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-01625 ม.ค. 2018แนวทางการดูแลป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก21 พ.ค. 2020
85คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-01725 ม.ค. 2018แนวทางการดูแลรักษาหญิงตั้งครรภ์ที่ตรวจพบเชื้อซิฟิลิส21 พ.ค. 2020
86คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-01825 ม.ค. 2018แนวทางการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีทางห้องปฏิบัติการ21 พ.ค. 2020
87คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-01925 ม.ค. 2018แนวทางปฏิบัติเมื่อผล Anti - HIV Positive ครั้งแรก (Newly diagnosed)21 พ.ค. 2020
88คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-02025 ม.ค. 2018แนวทางปฏิบัติเมื่อผล Anti - HIV Inconclusive (สรุปผลไม่ได้)21 พ.ค. 2020
89คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-02125 ม.ค. 2018แนวทางปฏิบัติเมื่อผล Anti - HIV Inconclusive ในผู้ป่วย LR/หลังคลอด/ANC
แนวทางปฏิบัติเมื่อผล Anti - HIV Inconclusive ในผู้ป่วย LR/หลังคลอด/ANC (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)
21 พ.ค. 2020
90คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-02225 ม.ค. 2018แนวทางการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีทางห้องปฏิบัติการในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 24 เดือน21 พ.ค. 2020
91คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-02325 ม.ค. 20181) งานบริการจ่ายยา ห้องจ่ายยาคลินิกเฉพาะโรค
2) งานบริการจ่ายยา ห้องจ่ายยาใน
21 พ.ค. 2020
92คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-02425 ม.ค. 20181) แนวทางการให้บริการผู้ป่วยเด็กที่ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี (รายใหม่)
2) แนวทางการให้บริการผู้ป่วยเด็กที่ได้รับยาต้านไวรัสเอชไอวี (รายเก่า)
21 พ.ค. 2020
93คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-02525 ม.ค. 2018แนวทางการให้บริการผู้ป่วยเด็กรับยาต้านไวรัสเอชไอวีที่พบปัญหาการรักษา21 พ.ค. 2020
94คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-02625 ม.ค. 2018แนวทางการดูแลรักษาเด็กและวัยรุ่นติดเชื้อ HIV21 พ.ค. 2020
95คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-02725 ม.ค. 20181) แนวทางการให้บริการผู้บริจาคโลหิต
2) แนวทางการคัดแยกโลหิตที่ได้จากการรับบริจาคโลหิต
21 พ.ค. 2020
96คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-02825 ม.ค. 2018แนวทางการเปิดเผยสภาวะการติดเชื้อเอชไอวีแก่เด็ก21 พ.ค. 2020
97คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-02925 ม.ค. 2018แนวทางการคุมกำเนิดและการวางแผนครอบครัวสำหรับเด็กและวัยรุ่นเอชไอวี21 พ.ค. 2020
98คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-0305 ก.พ. 2018แนวทางการประเมินและรักษาทารกที่เกิดจากมารดาที่ผลเลือดบวกสำหรับโรคซิฟิลิส221 พ.ค. 2020
99คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-0315 ก.พ. 2018แนวทางการตรวจวินิจฉัยโรคซิฟิลิสทางห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลปราสาท21 พ.ค. 2020
100คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STISP-CLT-HIVSTI-0325 ก.พ. 2018แนวทางการส่งตรวจวินิจฉัย CD4, Vl, Drug resistance ของโรงพยาบาลปราสาท21 พ.ค. 2020
101คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพรายโรค HIV STIFM-CLT-HIVSTI-00124 ต.ค. 2017แบบบันทึกการให้การปรึกษาบริการตรวจ HIV และการวินิจฉัยการติดเชื้อทางห้องปฏิบัติการ21 พ.ค. 2020
102คณะกรรมการสารสนเทศ ทางการแพทย์SP-IMT-0088 ส.ค. 2019การปฏิบัติกรณีเครื่อง Server/Database มีปัญหา21 พ.ค. 2020
103คณะกรรมการสารสนเทศ ทางการแพทย์SP-IMT-0098 ส.ค. 2019การปฏิบัติกรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย/อุปกรณ์เครือข่ายขัดข้อง21 พ.ค. 2020
104คณะกรรมการสารสนเทศ ทางการแพทย์SP-IMT-0108 ส.ค. 2019แผนป้องกันภัยพิบัติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ21 พ.ค. 2020
105คณะกรรมการสารสนเทศ ทางการแพทย์SP-IMT-0118 ส.ค. 2019การใช้งานผ่านระบบ social network21 พ.ค. 2020
106คณะกรรมการสารสนเทศ ทางการแพทย์SP-IMT-0128 ส.ค. 2019การบริหารจัดการระดับการให้บริการ21 พ.ค. 2020
107คณะกรรมการสารสนเทศ ทางการแพทย์SP-IMT-0138 ส.ค. 2019การประหยัดพลังงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์21 พ.ค. 2020
108คณะกรรมการสารสนเทศ ทางการแพทย์SP-IMT-0148 ส.ค. 2019การรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบ HOSxP21 พ.ค. 2020
109คณะกรรมการสารสนเทศ ทางการแพทย์SP-IMT-0158 ส.ค. 2019การรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ21 พ.ค. 2020
110คณะกรรมการสารสนเทศ ทางการแพทย์SP-IMT-0168 ส.ค. 2019ความมั่นคงความปลอดภัยของการสำรองข้อมูล (Back up policy)21 พ.ค. 2020
111คณะกรรมการสารสนเทศ ทางการแพทย์SP-IMT-0178 ส.ค. 2019การกำหนดมาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement)21 พ.ค. 2020
112คณะกรรมการสารสนเทศ ทางการแพทย์SP-IMT-0188 ส.ค. 2019การควบคุมคุณภาพของข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาล21 พ.ค. 2020
113คณะกรรมการสารสนเทศ ทางการแพทย์SP-IMT-0198 ส.ค. 2019แนวปฏิบัติระบบบริการ Internet Service21 พ.ค. 2020
114คณะกรรมการสารสนเทศ ทางการแพทย์SP-IMT-0208 ส.ค. 2019แนวปฏิบัติการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลผู้ป่วย21 พ.ค. 2020
115คณะกรรมการสารสนเทศ ทางการแพทย์SP-IMT-0218 ส.ค. 2019การยืม-คืนเวชระเบียน21 พ.ค. 2020
116คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงSP-RM-00113 ก.พ. 2020คู่มือการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน21 พ.ค. 2020
117คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนตามผลปฏิบัติงานSP-P4P-00110 เม.ย. 2018แนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (Pay For Performance : P4P)

21 พ.ค. 2020
118คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนตามผลปฏิบัติงานSP-P4P-00129 พ.ค. 2018แนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (Pay For Performance : P4P)
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
21 พ.ค. 2020
119คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนตามผลปฏิบัติงานSP-P4P-001-0222 เม.ย. 2020แนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (Pay For Performance : P4P)
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2
21 พ.ค. 2020
120องค์กรแพทย์FM-MSO-IPD001 4 เม.ย. 2019แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ กรณีรับรองความเจ็บป่วย แผนกผู้ป่วยใน 21 พ.ค. 2020
121องค์กรแพทย์FM-MSO-OPD0014 เม.ย. 2019แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ กรณีรับรองความเจ็บป่วย แผนกผู้ป่วยนอก 21 พ.ค. 2020
122กลุ่มงานพยาบาลชุมชนSP-CNP-001-001 เม.ย. 2020การส่งปรึกษาและส่งต่อเยี่ยมบ้านจากทีมดูแลระยะยาว (LTC) สำหรับหอผู้ป่วยใน21 พ.ค. 2020
123กลุ่มงานพยาบาลชุมชนSP-CNP-002-001 เม.ย. 2020การขอยืมอุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน (ศูนย์วัดสีโควนาราม)21 พ.ค. 2020
124งานการพยาบาลมะเร็งSP-CA-00111 ต.ค. 2017แนวทางแจ้งผลตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก การเตรียมผู้ป่วยเข้ารับการรักษามะเร็งปากมดลูกผิดปกติ และการติดตามเยี่ยมผู้ป่วยหลังรับการรักษามะเร็งมดลูก21 พ.ค. 2020
125งานการพยาบาลมะเร็งSP-CA-00222 ก.ค. 2019แนวทางการจัดทำทะเบียนและดูแลต่อเนื่อง ผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่21 พ.ค. 2020
126งานการพยาบาลดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองSP-PC-001 6 มิ.ย. 2019แนวทางการให้บริการผู้ป่วยนอกในกลุ่ม Palliative care (Flow OPD case Palliative) 21 พ.ค. 2020
127งานการพยาบาลดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง SP-PC-002 6 มิ.ย. 2019แนวทางการให้บริการผู้ป่วยในของผู้ป่วย Palliative care รายใหม่ (Flow IPD New case Palliative) 21 พ.ค. 2020
128งานการพยาบาลดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง SP-PC-0036 มิ.ย. 2019แนวทางการให้บริการผู้ป่วยในของผู้ป่วย Palliative care รายเก่า (Flow IPD case Palliative) 21 พ.ค. 2020
129งานการพยาบาลดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองFM-PC-001 6 มิ.ย. 2019แบบฟอร์มใบส่งปรึกษาทีมประคับประคอง (ใบ Consult Palliative) 21 พ.ค. 2020
130กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมSP-OCC-001-005 พ.ค. 2020แนวทางการสอบสวนโรคติดเชื้อและอุบัติเหตุจากการทำงาน ในเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลปราสาท21 พ.ค. 2020
131งานสิ่งแวดล้อมSP-ENV-00118 เม.ย. 2018แนวทางการขอดูกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและสำเนาข้อมูลจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(ใช้เฉพาะความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน)
21 พ.ค. 2020
132งานสิ่งแวดล้อมSP-ENV-00229 ธ.ค. 2017แนวทางการป้องกันและควบคุมกรณีเกิดเหตุทะเลาะวิวาทและตามทำร้ายคู่กรณี21 พ.ค. 2020
133งานสิ่งแวดล้อมSP-ENV-00421 ม.ค. 2020แนวทางป้องกันระงับอัคคีภัย และอพยพหนีไฟ 21 พ.ค. 2020
134กลุ่มงานการเงินSP-FIN-00122 ก.ย. 2017แนวทางการขอสลิปเงินเดือนและหนังสือรับรองเงินเดือน21 พ.ค. 2020
135กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐานSP-QC-001-0117 ก.พ. 2020ระบบเอกสารคุณภาพ21 พ.ค. 2020
136PCT กุมารเวชกรรมSP-PCTPED-0068 มิ.ย. 2020การดูแลเด็กที่มีไข้ไม่ทราบสาเหตุ31 ก.ค. 2020
137PCT กระดูกและข้อSP-ORTHO-004-0027 พ.ค. 2020แนวปฏิบัติในการเตรียมและติดตามผู้ป่วยผ่าตัดกระดูกสันหลัง31 ก.ค. 2020
138กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาSP-CLT-LAB-00214 ก.ค. 2020แนวทางการส่งชิ้นเนื้อ31 ก.ค. 2020
139งานการพยาบาลล้างไตทางช่องท้องSP-CAPD-001-0027 พ.ค. 2020การเตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัดวางสายและการดูแลหลังวางสายล้างไตทางช่องท้อง(Tenchoff catheter)31 ก.ค. 2020
140งานการพยาบาลล้างไตทางช่องท้องSP-CAPD-00227 พ.ค. 2020การเก็บตัวอย่างน้ำยาล้างไตทางช่องท้องส่งตรวจนับเซลล์เม็ดเลือดขาวและเพาะเชื้อ31 ก.ค. 2020
141งานการพยาบาลล้างไตทางช่องท้องSP-CAPD-003-0027 พ.ค. 2020การผสมน้ำยาปฏิชีวนะในน้ำยาล้างไตทางช่องท้อง31 ก.ค. 2020
ลงชื่อเข้าใช้งาน

Error message here!

Hide Error message here!

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Close