ลำดับ รายนาม ตั้งแต่ ถึง
1 นพ.คำรน ไชยศิริ พ.ศ. 2523 พ.ศ.2525
2 นพ.กวี ไชยศิริ พ.ศ. 2525 พ.ศ. 2529
3 นพ.จิริพันธ์ อินธิสุนันท์ พ.ศ.2529 พ.ศ.2530
4 นพ.สกนธ์ อิงเศรษฐ์ พ.ศ.2530 พ.ศ.2544
5 นพ.สินชัย ตันติรัตนานนท์ พ.ศ.2544 พ.ศ.2548
6 นพ.ชุมนุม วิทยานันท์ พ.ศ.2548 พ.ศ.2560
7 นพ.ประมวล ไทยงามศิลป์ พ.ศ. 2560 ปัจจุบัน