รับประทานโล่ รางวัลชนะเลิศ การประกวดผลงานดีเด่น ด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข มอบเป็นเกียรติแก่ โรงพยาบาลปราสาท (สุรินทร์) ในการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๖
ปีที่ได้รับ : 7 กันยายน 2554
ผู้มอบให้ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข