โล่รางวัลชนะเลิศด้านวิชาการ EMS Rally เขต 13  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแข่งขันการฝึกทักษะ การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ  ณ จุดเกิดเหตุ ในทุกสถานการณ์ วันที่ 24-25 มกราคม 2551
ปีที่ได้รับ : 25  มกราคม 2551
ผู้มอบให้ :  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข