นายสุบินศักดิ์ รัชโพธิ์”รับประทานโล่  คนดีศรีสาธารณสุขเป็นตัวแทนเขต14 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ณ. โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ วันที่ 10 กันยายน 2555