จังหวัดสุรินทร์ มอบโล่เพื่อเป็นเกียรติ แด่ นายแพทย์ชุมนุม วิทยานันท์ เป็นผู้มีบทบาทดีเด่น ด้านการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2553
ปีที่ได้รับ : 29 ตุลาคม 2553
ผู้มอบให้ : ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์