รับประทานโล่ สถานบริการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อนด้วยการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในโอกาสการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๔
ปีที่ได้รับ : 17 สิงหาคม 2554
ผู้มอบให้ : กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข