โล่ประกาศเกียรติคุณ แก่ โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เพื่อแสดงว่าผ่านการคัดเลือกเป็นศูนย์เรียนรู้  สถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อน ประจำปี 2553
ปีที่ได้รับ : 30 กันยายน 2553
ผู้มอบให้ : กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข