โล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่า  โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ชนะเลิศ สุดยอดส้วมแห่งปี 2549 (Best Public Toilet of the year 2006) ระดับประเทศ  ประเภทส้วมสาธารณะในโรงพยาบาล
ปีที่ได้รับ :  28 กรกฎาคม 2549
ผู้มอบให้ :  กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานการท่องเที่ยว