โล่ประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงว่า โรงพยาบาลปราสาท จังหวัดสุรินทร์ เป็นองค์กรต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556