เกียรติบัตร เพื่อแสดงว่า โรงพยาบาลปราสาท ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมอันก่อให้เกิดความสำเร็จตามโครงการ “บูรณาการแผนเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์แนวชายแดนไทย-กัมพูชา จังหวัดสุรินทร์”
ปีที่ได้รับ : 3 ตุลาคม 2554
ผู้มอบให้ : โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน